'Counting' - a presentation by Anahita Jayaram and Sahana Parasuram